დავების დეპარტამენტის სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი - ახალციხე
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: დავების დეპარტამენტის სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი - ახალციხე
მომწოდებელი: შემოსავლების სამსახური
გამოქვეყნდა: 17 მაი / ბოლო ვადა: 26 მაი
შემოსავლების სამსახური აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ თანამდებობებზე:

დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს სპეციალისტი.

კატეგორია: საგადასახადო
თანამდებობრივი სარგო: 1300 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 4
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოს აღწერა: მონაწილეობას იღებს დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში:

** სამსახურში შემოსული საჩივრის განხილვისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველყოფა;
** საჩივრის განხილვის შედეგებზე შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება;
** დავების დეპარტამენტში საქმისწარმოების უზრუნველყოფა და შესრულების კონტროლი;
** შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია, ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე კონტროლი, შესრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა;
** კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;
** ასრულებს სხვა დაკავშირებულ ამოცანებს, რომლებიც ემსახურება სამუშაოს მიზანს და/ან საჭიროა ფუნქცია-მოვალეობების ჯეროვნად შესასრულებლად.

სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

** "საქართველოს კონსტიტუცია";
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
** "საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულება;
** "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანება;
** "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე" შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანება.

მოთხოვნები:

** უმაღლესი იურიდიული/ეკონომიკური განათლება;
** ბოლო 5 წლის მანძილზე საგადასახადო სფეროში, დავების მიმართულებით მუშაობის 1 წლიანი ან/და შემოსავლების სამსახურის სისტემაში ამ მიმართულებით სტაჟირების გამოცდილება;
** "eDocument" ავტომატიზებულ სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
** საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
** სასურველია უცხო ენის (ინგლისური/რუსული) ცოდნა.

დამატებითი მოთხოვნები:

** გამართული მეტყველება;
** დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
** სისხარტე, ოპერატიულობა;
** დეტალებზე ორიენტირების უნარი;
** გუნდში მუშაობის უნარი;
** დროის მართვა.

დამატებითი ინფორმაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს "ჩემი რეზიუმეს" შესაბამის ველში უნდა ატვირთონ და გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

** უმაღლესი განათლებისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
** შრომის წიგნაკის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის ასლი;
** მიუთითონ რეკომენდატორი;
** წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი.

კონკურსის შედეგების, ასევე ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

სსიპ შემოსავლების სამსახურის საქმიანობისა და სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: http://www.rs.ge

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

გადაწყვეტილებას იღებს კომისია ხმათა უმრავლესობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები:

** განცხადების გადარჩევა
** ზეპირი დავალება
** გასაუბრება

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე http://hr.gov.ge და მისი საშუალებით გამოაგზავნონ განაცხადი.

2. დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

კატეგორია: საგადასახადო
თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოს აღწერა:

მონაწილეობას იღებს დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში:

** სამსახურში შემოსული საჩივრის განხილვისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველყოფა;
** საჩივრის განხილვის შედეგებზე შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება;
** დავების დეპარტამენტში საქმისწარმოების უზრუნველყოფა და შესრულების კონტროლი;
** შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია, ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე კონტროლი, შესრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა;
** კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;
** ასრულებს სხვა დაკავშირებულ ამოცანებს, რომლებიც ემსახურება სამუშაოს მიზანს და/ან საჭიროა ფუნქცია-მოვალეობების ჯეროვნად შესასრულებლად.

სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

** "საქართველოს კონსტიტუცია";
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
** "საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
** "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანება;
** "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე" შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანება.

მოთხოვნები:

** უმაღლესი, იურიდიული/ეკონომიკური განათლება;
** ბოლო 5 წლის მანძილზე, საგადასახადო სფეროში (აუდიტის/ბუღალტერიის/იურიდიული ან/და საგადასახადო კონსულტირების/კონტროლის/ადმინისტრირების მიმართულებით) მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება;
** "eDocument" ავტომატიზებულ სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
** საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
** სასურველია უცხო ენის ცოდნა.

დამატებითი მოთხოვნები:

** გამართული მეტყველება;
** დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
** სისხარტე, ოპერატიულობა;
** დეტალებზე ორიენტირების უნარი;
** გუნდში მუშაობის უნარი;
** დროის მართვა.

დამატებითი ინფორმაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს "ჩემი რეზიუმეს" შესაბამის ველში უნდა ატვირთონ და გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

** უმაღლესი განათლებისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
** შრომის წიგნაკის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის ასლი;
** მიუთითონ რეკომენდატორი;
** წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი.

კონკურსის შედეგების, ასევე ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

სსიპ შემოსავლების სამსახურის საქმიანობისა და სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: http://www.rs.ge

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

გადაწყვეტილებას იღებს კომისია ხმათა უმრავლესობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები:

** განცხადების გადარჩევა
** ზეპირი დავალება
** გასაუბრება

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე http://www.hr.gov.ge და მისი საშუალებით გამოაგზავნონ განაცხადი.
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე