დავების წარმოების სამმართველოს უფროსი
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: დავების წარმოების სამმართველოს უფროსი
მომწოდებელი: იუსტიციის სამინისტრო
გამოქვეყნდა: 17 მაი / ბოლო ვადა: 25 მაი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საკვანძო როლი ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიულ საწყისებზე მოწყობასა და სამართლებრივი სისტემის განვითარებაში. იუსტიციის სამინისტროს მისია და ძირითადი ფუნქციებია: სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და განვითარება; ადამიანის უფლებების დაცვა; კანონიერებისა და საჯარო წესრიგის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა; საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლება; მოქალაქეზე ორიენტირებული თანამედროვე და ხელმისაწვდომი სერვისების მიწოდება.

შერჩევის პროცესში მონაწილე ყველა კანდიდატი თანასწორია, განურჩევლად რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა სახის შეხედულებების, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა; ასევე, წარსულში პატიმრობაში ყოფნის მიუხედავად (გარდა "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის მე-27 მუხლის მეორე პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით დადგენილი შემთხვევისა).

თანამდებობის დასახელება: მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

სამუშაო პოზიციის დასახელება: საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს უფროსი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

კატეგორია: იურიდიული
თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა: 12 თვე (მოხელის სტატუსის არქონის შემთხვევაში)

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

** დავების წარმოების სამმართველოს თანამშრომლებზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების კოორდინაცია და ზედამხედველობა;
** ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ და წინააღმდეგ წარდგენილ საჩივრებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს პოზიციის ამსახველი დოკუმენტაციის მომზადება;
** ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს ადამიანის უფლებათა სახელშეკრულებო ორგანოების პრეცედენტული სამართლის კვლევა;
** სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სხვა შესაბამის უწყებებთან და ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია და კონკრეტული საქმის გარემოებების გათვალისწინებით შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვა;
** დეპარტამენტის მიზნებსა და საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების განხორციელება;
** სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზის წარმოება.

საკონკურსო თემატიკა:

** "საქართველოს კონსტიტუცია";
** ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული ძირითადი საერთაშორისო ხელშეკრულებები (ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია და მისი დამატებითი ოქმები - http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf; საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ - http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx);
** ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტური სამართლით დადგენილი ძირითადი სტანდარტები
** http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer;
** http://www.hudoc.echr.coe.int.
** საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №389 დადგენილებით დამტკიცებული "საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულება".

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი იურიდიული განათლება, მაგისტრის ხარისხი (სასურველია − დასავლურ ქვეყნებში მიღებული ხარისხი);
** საერთაშორისო საჯარო სამართლის ცოდნა;
** ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ცოდნა;
** ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში იურისტად მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
** ინგლისური ენის ფლობა (C1);
** ქართულ და ინგლისურ ენებზე სამართლებრივი და ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადების გამოცდილება;
** საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
** შედეგზე ორიენტაცია;
** პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
** გუნდური მუშაობა;
** პრობლემების ანალიზი;
** მოქნილობა და ცვლილებებზე ადაპტირება;
** თანამშრომლის განვითარება, შეფასება, მოტივირება.

კონკურსის ეტაპები:

** განცხადების გადარჩევა;
** წერითი დავალება;
** ზეპირი დავალება;
** გასაუბრება.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა: საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ქულათა სისტემით განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

დამატებითი ინფორმაცია:

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში, სამინისტრო გთავაზობთ: პროფესიული და კარიერული განვითარების საშუალებას; თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს; სამედიცინო დაზღვევას.

კონკურსანტმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

** უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი);
** სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი - უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა (დაკავებული თანამდებობისა და მუშაობის ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაციის მითითებით) ან არსებობის შემთხვევაში - შრომის წიგნაკი (ბეჭდით დამოწმებული ჩანაწერით). ატვირთული უნდა იყოს, სულ ცოტა, დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთ(ებ)ი.
** აუცილებელია კანდიდატმა შეავსოს სამოტივაციო წერილის გრაფა;
** აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში მიუთითოს რეკომენდატორების (სასურველი რაოდენობა − ორი) საკონტაქტო ინფორმაცია და მათ მიერ დაკავებული თანამდებობა;
** ყოველ მომდევნო ეტაპზე მონაწილეობისთვის აუცილებელია, კანდიდატი აკმაყოფილებდეს წინა ეტაპისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
** კონკურსის მეორე (კანდიდატის შეფასების) ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტები უნდა იყოს უტყუარი, სრულყოფილი და შეესაბამებოდეს განაცხადით დადგენილ ძირითად, სპეციალურ და დამატებით მოთხოვნებს;
** შეფასების ეტაპზე კანდიდატები შეასრულებენ პროფესიულ წერით დავალებას ინგლისურ ენაზე; პროფესიული წერითი დავალების წარმატებით გავლად ჩაითვლება მაქსიმალური ქულის 70%-ის (და მეტის) შესაბამისი ქულის მიღება.
** გარდა ამისა, ჩატარდება ტესტირება ქართულ ენასა და ზოგად უნარებში. აღნიშნული ტესტების წარმატებით გავლად ჩაითვლება ტესტირებაზე გამოცხადება და ტესტის შესრულება.
** გასაუბრებაზე კანდიდატის შეფასება ხდება პროფესიულ (ზეპირი დავალების ფორმით), მოტივაციასთან დაკავშირებულ და საქმიანი უნარების დამდგენ კითხვებზე გაცემული პასუხების შესაბამისად; გამარჯვებულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ყველაზე მაღალ ქულას, მაგრამ არანაკლებ 3 ქულისა. (მაქსიმალური ქულა - 5).

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია და შეავსოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე − http://www.hr.gov.ge 25 მაისის ჩათვლით.
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე