ტენდერი ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენაზე
 
ყველა ტენდერი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: ტენდერი ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენაზე
მომწოდებელი: ავერსის კლინიკა
გამოქვეყნდა: 13 სექ / ბოლო ვადა: 22 სექ
თანდართული ფაილი: 152389-aversi-tender-lab.zip
შპს "ავერსის კლინიკა" აცხადებს ტენდერს ციტოლოგიისთვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესაძენად.

შპს "ავერსის კლინიკა" აცხადებს ტენდერს შემდეგი აპარატებისა და შესაბამისი რეაგენტების შესყიდვაზე:

** ციტოლოგიური ნიმუშების მოსამზადებელი აპარატი, რაოდენობა 1ც.
** ციტოლოგიური ნიმუშების მოსამზადებელი ცენტრიფუგა, რაოდენობა 1ც.

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ შესაძლებელია შემოთავაზებული იყოს როგორც ახალი, ასევე ქარხნულად აღდგენილი აპარატის წინადადება.

ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მოცემულია დანართში #2.
აფიდავიტი მოცემულია დანართში #3.
საქონლის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი.

შენიშვნა: რეაგენტები და სახარჯი მასალები უნდა იყოს ორიგინალი წარმოების.

ტენდერში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა კანდიდატებმა ელექტრონული სისტემის eTenders.ge-ს საშუალებით (ტენდერის ნომერი: 51951) 2017 წლის 22 სექტემბრის 15:00 სთ-მდე უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

** საქონლის დასახელება, ფასი, ტექნიკური მახასიათებლები (პარამეტრები), რომლებიც წარმოდგენილ უნდა იქნას წინამდებარე განცხადებაზე დართული ფორმების შესაბამისად (დანართი #1)
** გამოსაყენებელი რეაგენტებისა და საჭირო დეტალების ფასთა სრული ნუსხა, შეფუთვის აღწერილობის, მოცულობის მითითებითა და სერტიფიკატების მოწოდებით;
** მისაწოდებელი საქონლის ღირებულება (მითითებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით, ციფრებით და სიტყვიერად, რომელშიც ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას მიწოდების ადგილამდე ტრანსპორტირების ღირებულებაც).

შენიშვნა: ხარჯები, რომლებიც არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას. სატენდერო წინადადებაში მითითებული მასალების ღირებულება არ ექვემდებარება ცვლილებას 1 წლის განმავლობაში.

** ანგარიშსწორების სახე;
** ღირებულების გადახდის პირობა;
** მიწოდების ვადა (მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს რეაგენტებისა და სხვა დამხმარე მასალების მიწოდების უწყვეტობა; რეაგენტების საექსპლუატაციო ვადა არ უნდა იყოს 1 წელზე ნაკლები);
** საგარანტიო ვადა (საგარანტიო პერიოდი არ უნდა იყოს 1 წელზე ნაკლები, საგარანტიო ვადაში ასევე უნდა შედიოდეს სრული საინჟინრო სერვისი);
** ინფორმაცია აპარატურის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინრის არსებობის შესახებ, დამადასტურებელი სერტიფიკატით;
** პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი, პასუხისმგებელი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
** საბანკო რეკვიზიტები (ბანკის მიერ გაცემული ბეჭდიანი ცნობის სახით);
** ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, პირის რეგისტრაციის შესახებ;
** ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
** ბოლო ორი წლის განმავლობაში, პრეტენდენტის მიერ მიწოდებული ანალოგიური საქონლის სია და ორი შემსყიდველი პირის რეკომენდაცია;
** სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური მახასიათებლების შემცველი ფორმები დანართის #1 სახით. დანართი აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი, "ექსელის" ფორმატში.
** ხელმოწერილი აფიდავიტი დანართის #3 სახით.

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ხელმოწერილ უნდა იქნას პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ.

შენიშვნა: პრეტენდენტი, რომელსაც საქონლის ღირებულების გადახდის პირობაში ავანსის სახით საქონლის საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ან 5000 (ხუთი ათასი) ლარზე მეტი თანხის ჩარიცხვა აქვს გათვალისწინებული, ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე წარმოადგინოს საბანკო გარანტია ბანკიდან/სადაზღვევო კომპანიიდან - საავანსო თანხის ღირებულების ოდენობით.

იმ შემთხვევაში, თუკი საქონლის მიწოდება იგეგმება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ ასევე წარმოდგენილ უნდა იქნას ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის შესახებ მონაცემები, ზემოაღნიშნული საბუთების სახით.

გამარჯვებულ კომპანიას მოეთხოვება:

1. დროულად აცნობოს შემსყიდველს რეაგენტებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სიახლის შესახებ
2. დაიცვას რეაგენტებისა და სხვა დამხმარე მასალების ტრანსპორტირების პირობები
3. უზრუნველყოს მოწოდებული აპარატურის ინსტალაცია, ტრენინგი
4. რეაგენტის პარტიის ან/და ცალკეული პოზიციის წუნდების შემთხვევაში მომწოდებელმა უნდა აიღოს ვალდებულება, წუნდებული საქონელი შეცვალოს არანაკლებ 30 დღის განმავლობაში, შემსყიდველის მიერ დამატებითი ხარჯების გაღების გარეშე.

მყიდველის მოთხოვნით, ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე, პრეტენდენტებს ასევე შესაძლებელია მოეთხოვოთ სხვა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.
სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი.

შენიშვნა: პრეტენდენტს, რომელსაც მონაწილეობა აქვს მიღებული შპს "ავერსის კლინიკა"-ს მიერ ბოლო 2 თვის განმავლობაში ჩატარებულ ტენდერში და წარმოდგენილი აქვს ზემოაღნიშნული საბუთები, არ ევალება მოცემულ ტენდერში მონაწილეობისათვის დამატებით წარმოადგინოს მითითებული დოკუმენტაცია, გარდა პრეტენდენტის მიერ მიწოდებული ანალოგიური საქონლის სიის, არანაკლებ ორი შემსყიდველი პირის რეკომენდაციისა და აფიდავიტისა. წინამდებარე გამონაკლისი არ ვრცელდება იმ პრეტენდენტზე, რომლის მონაცემებშიც შევიდა ცვლილება მითითებული პერიოდის განმავლობაში.

შენიშვნა: ტენდერი ტარდება "1 კონვერტის პრინციპით", რომელიც არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს (ერთი კონვერტის პრინციპის ჩატარების წესებისათვის იხილეთ: http://etenders.ge/Page/Instructions). შესაბამისად, პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო განცხადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ მოწოდებული საქონლის საბოლოო ღირებულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტენდერის დასრულების შემდეგ პრეტენდენტი ვერ შეძლებს ტენდერის ფარგლებში დაფიქსირებული საქონლის ღირებულების შემცირებას.

წინამდებარე ტენდერის საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხილულ იქნება მხოლოდ წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში. ამასთან, წინამდებარე სატენდერო განცხადების საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო წინადადების (შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მათ შორის პერსონალური მონაცემების) წარმოდგენა ადასტურებს პრეტენდენტ(ებ)ის თანხმობას აღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირებს:

ნანა ძნელაძე
"ავერსის კლინიკა"-ს ლაბორატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი
ტელ: 577 274702
ელ.ფოსტა: nana.dzneladze@aversi.ge

მარიამ გამხიტაშვილი
"ავერსის კლინიკა"-ს იურისტი
ტელ: 558 101330
ელ. ფოსტა: mari.gamkhitashvili@aversi.ge
 
ყველა ტენდერი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე